Exerceixi els seus drets

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça privacidad@altayo.com posant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els Drets que pot exercir són:
• Accés a les dades
• Rectificació de les dades
• Supressió de les dades
• Portabilitat de les dades
• Limitació del tractament
• Oposició al tractament
• A no ser objecte d’una elaboració de perfils

Dret d’Accés a les dades:

Té dret a que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-te la següent informació:
• Els fins del tractament.
• Les categories de dades de què es tracti.
• El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades

L’interessat té dret que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:
• El tractament sigui il·lícit.
• L’interessat hagi retirat el seu consentiment.
• Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.
• L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
• Les dades han de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable.

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:
• Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
• Per complir una obligació jurídica del Responsable.
• Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
• Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d’investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:
• El consentiment de l’interessat per a fins específics.
• L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplica quan:
• Sigui tècnicament impossible la transmissió.
• Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
• El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:
• Màrqueting directa.
• Elaboració de perfils.
• Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.
• Recerca històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el responsable podrà seguir tractant-los sempre que l’interès legítim del responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada en un procediment judicial que ho justifiqui.

El responsable ha d’informar a l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’oposició

És el dret que no es porti a terme el tractament de les dades personals de l’interessat o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal , que ho justifiqui, i sempre que una llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:
• Rendiment professional.
• Situació econòmica.
• Salut.
• Preferències o interessos personals.
• Fiabilitat.
• Comportament.
• Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:
• L’interessat té dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.
• L’interessat té dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
• El consentiment explícit de l’interessat.
• Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:
• El consentiment explícit de l’interessat.
• Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
• Un tractament fonamentat en la legislació vigent.