Auditoria

Auditem, controlem i assessorem els comptes de resultats de la seva empresa amb la màxima professionalitat i rigor.

“Com anàlisi formal dels Comptes Anuals ofereix certificació de seguretat i veracitat de les mateixes.”

Cristina Corbacho

Serveis d’Auditoria

Els límits per estar obligat a sotmetre a comptes anuals de les societats mercantils a Auditoria de Comptes, per part d’un auditor extern, són els següents:

  • Import net de xifra anual de negocis: 5.700.000,00 €
  • Total de les partides d’actiu: 2.850.000,00 €
  • Nombre mitjà de treballadors empleats: 50

Si durant dos exercicis consecutius ambdós inclosos, es superen dues de les magnituds indicades haurà de sotmetre els comptes anuals a auditoria de comptes.

Procediments per a empreses:

  • Els nostres serveis d’auditoria consisteixen en la revisió i verificació de documents comptables amb l’objecte d’emetre un informe sobre si els mateixos reflecteixen la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats obtinguts, d’acord amb els principis i normes comptables de general acceptació.
  • Analitzem si els processos i els controls implementats en la companyia i la informació preparada pels administradors són adequats per a la correcta presa de decisions i per garantir el bon funcionament del negoci.

El valor afegit que els nostres clients requereixen

La nostra cartera de serveis inclou:

  • Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria i Voluntària.
  • Revisions Limitades i Parcials.
  • Due Diligence.
  • Informes Especials d’auditoria.
  • Treballs com a expert independent per a Jutjats i Registre Mercantil.
Contacta amb nosaltres i descobreix tot el que podem fer per la teva empresa