Tributari

A Altayó assessorem sobre l’àmbit jurídic tributari en imposició directa i indirecta.

“El nostre primer objectiu és assumir opcions d’economia fiscal sempre dins del marc legal.”

Jordi Altayó Martí

Assessorament jurídic tributari

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Impost sobre Societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit.
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Juridicos Documentats.
  • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
  • Declaració informativa de Béns a l’Estranger.
  • Declaració d’Operacions Comunitàries.
  • Declaració d’Operacions amb Tercers.

Assessorament, confecció i presentació de les Declaracions indicades, previ anàlisi dels seus components i optimització econòmica de les mateixes.

Compareixença davant la Agència Tributària Estatal en nivell de Gestió o Inspecció en procediments iniciats tant d’ofici com a instància de part.

Compareixença, seguiment i representació en procediments tributaris amb origen a qualsevol tipus dels impostos relacionats.

Compareixença davant la Agència Tributària Autonòmica en nivell de Gestió o Inspecció en procediments iniciats tant d’ofici com a instància de part.

Compareixença, seguiment i representació en procediments tributaris amb origen a qualsevol tipus dels impostos relacionats.

Contacta amb nosaltres i descobreix tot el que podem fer per la teva empresa